KC HILITES 6" HARD ROUND COVER - BLACK W/WHITE SMILE (EACH)